Privacy statement

Deze privacypolicy is van toepassing op onze dienstverlening en (het gebruik van) de website mverhagen.nl. Hierin wordt informatie verstrekt over de verwerking van uw persoonsgegevens via deze website. De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt bij Verhagen Breda B.V. (hierna: Verhagen) gevestigd te Breda 4816 KC, aan de Oosterhoutseweg 95.

Datum: 8 november 2018

Wat doen wij?

Verhagen verwerkt de data die u via een contactformulier, via e-mail of op andere wijze aan ons verstrekt door het opslaan en bewaren van uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel financiële gegevens. Daarnaast verzamelt Verhagen via cookies technische data, van websitebezoekers, waaronder het IP-adres, browsergegevens, apparaatgegevens, de tijdsduur van uw bezoek, de pagina’s die u bezoekt en de volgorde daarvan.

Waarom?

Verhagen verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het beantwoorden van uw vragen;

– Marketing- en communicatieactiviteiten, zoals het verzenden van de nieuwsbrief en u contacteren omtrent sponsoractiviteiten;
– Technische en analytische redenen, zoals optimalisatie van de website en het genereren van gebruikersstatistieken;

– Het uitvoeren van met u gesloten sponsorcontracten.

Indien Verhagen uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wil gaan verwerken, zal u hierover geïnformeerd worden voorafgaand aan deze nieuwe verwerking en waar nodig uw toestemming vragen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Verhagen verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– Wettelijke verplichting(en);

– Uitvoering van de overeenkomst (om de gevraagde werkzaamheden te kunnen uitvoeren);

– Uw toestemming (om u, indien u (nog) geen relatie bent, aan te melden voor onze nieuwsbrief en voor het plaatsen van tracking cookies);

– Gerechtvaardigd belang (voor het plaatsen van functionele en analytische cookies).      

Cookies

Verhagen maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn technische cookies, sessie cookies, analytische cookies en tracking cookies.

Bewaartermijn

Verhagen bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Derde ontvangers

Voor bepaalde werkzaamheden worden door Verhagen derde partijen ingeschakeld:

– CaRe-Mail voor het verwerken van contactgegevens en het verzenden van de nieuwsbrief;
– Google Analytics, voor de optimalisatie van de Website;

– Hostingprovider, voor het hosten van de Website.

Met deze partijen zijn de contractuele en organisatorische maatregelen getroffen die zijn vereist bij het uitvoeren van de diensten, waardoor de persoonsgegevens enkel worden verwerkt voor de eerdergenoemde doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden dus niet gedeeld met derden voor doeleinden die verband houden met direct marketing. Verhagen verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan andere derden zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties indien een wettelijke verplichting dit vereist.

Beveiliging

Verhagen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruikmaken van diensten van derde partijen, zoals bijvoorbeeld een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen omtrent afdoende beveiligingsmaatregelen.

Uw rechten

Inzage
U heeft te allen tijde het recht om Verhagen te verzoeken om inzage in de van u verzamelde persoonsgegevens te verlenen.

Overdraagbaarheid

U heeft het recht de opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm om deze over te kunnen dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

Rectificatie / verwijdering
U heeft te allen tijde het recht om Verhagen te verzoeken tot rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beperking
U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens aan te vragen:
– In de periode tussen de aanvraag van rectificatie en de verwerking hiervan;
– Indien u de verwerking van de gegevens onrechtmatig acht en Verhagen de gegevens door zwaarwegende belangen niet kan verwijderen;
– Indien Verhagen de gegevens niet meer nodig heeft, maar u wel voor een bepaalde rechtsvordering;
– In de periode tussen het indienen van bezwaar en de reactie hierop.

Wanneer u een verwerkingsbeperking heeft aangevraagd, mag Verhagen enkel nog de gegevens opslaan, maar deze niet gebruiken voor een van de eerder genoemde doeleinden.

Bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Verhagen staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij (dwingende) gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

 

Verhagen heeft het recht de inhoud van deze privacypolicy op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacypolicy worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website.

Contact

Indien vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van deze privacyverklaring zijn ontstaan, kan contact worden opgenomen met Verhagen via info@verhagenbreda.nl. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over Michael Verhagen klik hier.
Of kijk op driverdb.com van Michael Verhagen.